Gazing | Zhongkai Li

In Li Zhongkai’s Gazing, an interactive five channel video positions viewers in a world where “the gaze” asserts authority. In his schematic, Zhongkai introduces...